RSS
Дарение

Balabolka Инструмент за извличане на текст

Програмата позволява извличането на текста от разни типове файлове. Извлеченият текст може да бъде обединен в един общ файл или/и разцепен на няколко файла. Списъкът с правилата от Balabolka за корекция на произношението може да бъде приложен върху текста.

За вход се поддържат следните файлови формати: AZW, AZW3, CHM, DjVu, DOC, DOCX, EML, EPUB, FB2, FB3, HTML, LIT, MHT, MOBI, ODP, ODS, ODT, PDB, PDF, PPT, PPTX, PRC, RTF, TCR, TXT, WPD, WRI, XLS, XLSX.

Програмата поддържа интерфейс с команден ред и работи в текстов (конзолен) режим.

Програмата изпълнява действията в следния ред:

 1. Извлича текста от входни(я/те) файл(ове).
 2. Форматира текста: премахване на интервали, знаци за нов ред, и пр. (ако съответната опция е зададена).
 3. Обединява файловете в един общ (ако съответната опция е зададена).
 4. Разцепва текста (ако съответната опция е зададена).
 5. Прилага правилата за корекция на произношението (ако съответната опция е зададена).
 6. Съхранява изходни(я/те) файл(ове).

Изтегляне на Balabolka (инструмент за извличане на текст)


Размер: MB
 
Версия:
 
Лиценз: Безплатен (Freeware)
 
Операционна система:
Команден ред

Опциите за командния ред използват синтаксиса "blb2txt.exe [опции ...]", всички параметри трябва да бъдат разделени един от друг чрез интервал. Опциите могат да бъдат подреждани в произволен ред в командния ред, стига да са сдвоени със свързаните с тях параметри. Използвайте командата "blb2txt.exe -?" за да получите помощ за параметрите и синтаксиса на командния ред.


-f файлов_филтър
Задава името на входния файл или маската за групата от входни файлове. Командния ред може да съдържа повече от една -f опция.
-v име_на_папка
Задава името на папката за запис на изходните текстови файлове.
-p текст
Задава образеца за име на изходния файл (например: "Текстов Документ"). Ако не е зададено, ще бъде използвано името на входния файл.
 • Използвайте променливата %FileName%, за да вмъкнете името на входния файл в името на изходния файл.
 • Използвайте променливата %FirstLine%, за да вмъкнете първия ред от текста.
 • Използвайте променливата %Header%, за да вмъкнете заглавието на главата.
 • Използвайте променливата %Number%, за да промените позицията на поредния номер в името на изходния файл.
Warning! It is necessary to double a percent sign (%) in a batch script. For example: -p %%Number%%
-out име_на_файл
Sets the full name for output file. The option is recommended to specify only when the utility is used as a part of other software. If the utility is used for custom document import, the external program runs the utility from a command line and passes the full name of a text file to create.
-i
Прочита текста от STDIN. Ако опцията е зададена, опцията -f бива игнорирана.
-o
Записва текста в STDOUT. Ако опцията е зададена, опциите -v и -p биват игнорирани.
-u
Обединява всички входни файлове в един общ изходен такъв.
-b
Добавя нарастващо число в началото на имената на изходните файлове.
-a
Добавя нарастващо число в края на имената на изходните файлове.
-n целочислена_стойност
Задава началното число за имената на изходните файлове. Стойността по подразбиране е 1.
-e кодиране
Задава кодировката на изходните файлове ("ansi", "utf8" или "unicode"). Стойността по подразбиране е "ansi".
-t целочислена_стойност
Разцепва текста на части на база размера на изходните файлове. The number corresponds to an amount of characters.
-k ключова_дума
Разцепва текста на базата на специална ключова дума във входния файл. За опцията е от значение дали се използват малки или главни букви. Командния ред може да съдържа повече от една -k опция.
-r ключова_дума
Разцепва текста на базата на ключова дума, и я премахва от изходните файлове. За опцията е от значение дали се използват малки или главни букви. Командния ред може да съдържа повече от една -r опция.
-w
Разцепва текста на базата на два последователни празни реда.
-l
Разцепва текста на базата на редове, на които всички букви са главни.
-c
Splits text by a table of contents. The application extracts positions of chapter beginnings from the input file (or a new table of contents will be generated if the option -toc is specified).
-toc
Generates a table of contents. The application splits the extracted text by keywords (like "глава" or "том"). Този параметър се използва в комбинация с параметъра -o.
-m integer
Sets the minimal size of text parts for splitting (as a number of characters).
-j целочислена_стойност
Ignores the chapter beginning if the size of the previous chapter is less than the specified value (in characters). Този параметър се използва в комбинация с параметъра -o или -toc.
-hh текст
Inserts text in front of headings (for example: ## Chapter 1).
-d име_на_файл
Използва речник за корекция на произношението (*.BXD, *.REX или *.DIC). Командния ред може да съдържа повече от една -d опция.
-if
Uses IFilter interface to extract text. If this fails, the default method will be used by the application.
-g име_на_папка
Sets the name of output folder for saving of images from documents.
-cvr име_на_папка
Sets the name of output folder for saving of a book cover image.
-x file_type
Sets the input file type. It allows to define a format of input documents with unknown file name extensions. For example: -x doc.
-pwd текст
Задава паролата за шифрованите PDF файлове.
-? или -h
Извежда списък с възможните опции за командния ред.
--remove-spaces или -rs
Премахва излишните интервали (два или повече последователни интервала, непрекъсващи интервали).
--remove-hyphens или -rh
Премахва тиретата в края на редовете в текста.
--remove-linebreaks или -rl
Премахва знаците за нов ред в абзаците (параграфите).
--remove-empty-lines или -rm
Премахва празните редове.
--replace-empty-lines или -rp
Замества два или повече празни реда с един такъв.
--remove-square-brackets или -rsb
Премахва текста в [квадратни скоби].
--remove-curly-brackets или -rcb
Премахва текста във {вълнообразни скоби}.
--remove-angle-brackets или -rab
Премахва текста в <ъглови скоби>.
--remove-round-brackets или -rrb
Removes text in (round brackets).
--remove-comments или -rc
Removes comments. Single-line comments start with // and continue until the end of the line. Multiline comments start with /* and end with */.
--remove-page-numbers или -rpn
Removes page numbers (it may be useful for DjVu/PDF files).
--fix-ocr-errors или -ocr
Поправя OCR грешки (само за езици с кирилска азбука).
--fix-letter-spacing или -ls
Fixes letter-spacing in words (for example: п р а з н и н а, _д_у_м_а).
--add-period или -ap
Adds a period if there is no punctuation after the last word of the paragraph.
--skip-summary или -ss
Skips a summary (also called "annotation"), when the application extracts text from FB2/FB3 files.
--skip-notes или -sn
Skips notes, when the application extracts text from DOCX/FB2/FB3/ODT files.
--include-notes целочислена_стойност или -in целочислена_стойност
Includes notes inside text, when the application extracts text from DOCX/FB2/FB3/ODT files.
Possible values for the integer parameter:
 • 0 - removes links to notes from text;
 • 1 - keeps default positions of notes inside text (this value is used by default);
 • 2 - places notes at the end of sentences;
 • 3 - places notes at the end of paragraphs.
--insert-note-begin текст или -inb текст
Inserts words at the beginning of notes, when notes are included inside text (for example: Editor's note.).
The option is used for DOCX/FB2/FB3/ODT files.
--insert-note-end текст или -ine текст
Inserts words at the end of notes, when notes are included inside text (for example: End of note.).
The option is used for DOCX/FB2/FB3/ODT files.
--csv-comma
Columns are separated by a comma, when the application extracts data from XLS/XLSX/ODS files (default delimiter for CSV files).
--csv-semicolon
Columns are separated by a semicolon, when the application extracts data from XLS/XLSX/ODS files.
--csv-space
Columns are separated by a blank space, when the application extracts data from XLS/XLSX/ODS files.
--csv-tab
Columns are separated by a tab, when the application extracts data from XLS/XLSX/ODS files.
--csv-double-quote
Uses double-quote characters, if a field must be quoted (export from XLS/XLSX/ODS files).
--csv-single-quote
Uses single-quote characters, if a field must be quoted (export from XLS/XLSX/ODS files).
--eml-save име_на_папка
Extracts attachments from EML files and saves to a specified folder.
--eml-att
Extracts the list of attachments from EML files (names of files attached to the message).
--eml-cc
Extracts the header field "Cc" from EML files ("carbon copy"; it specifies additional recipients of the message).
--eml-date формат_на_датата
Extracts the header field "Date" from EML files (the local time and date when the message was composed and sent). A date format are defined by specifiers (such as "d", "m", "y", etc.). For example: "dd.mm.yyyy hh:nn:ss".
--eml-from
Extracts the header field "From" from EML files (the email address, and optionally the name of the author).
--eml-org
Extracts the header field "Organization" from EML files (the name of the organization through which the sender of the message has net access).
--eml-rt
Extracts the header field "Reply-To" from EML files (the address for replies to go to).
--eml-subj
Extracts the header field "Subject" from EML files (the subject of the message).
--eml-to
Extracts the header field "To" from EML files (the email address, and optionally the name of the message's recipient).Примери за команден ред

Извличане на текста от BOOK.DOC и записване като "Нова книга.txt":

blb2txt -f "d:\Docs\book.doc" -v "d:\Text\" -p "Нова книга"Извличане на текста от документи на Microsoft Word и RTF документи, премахване на празните редове и записване в текстови файлове с кодиране UTF-8:

blb2txt -f "d:\Docs\*.doc" -f "d:\Docs\*.rtf" -v "d:\Text\" -e utf8 --replace-empty-linesИзвличане на текста от всички файлове в указаната директория, обединяване и записване като "Документ.txt":

blb2txt -f "d:\Docs\*.*" -v "d:\Text\" -p "Документ" -uИзвличане на текста от 1.DOC, разделяне на части с размер 100 KB и записване като текстови файлове "Документ 20.txt", "Документ 21.txt", и т.н.:

blb2txt -f "d:\Docs\1.doc" -v "d:\Text\" -p "Документ" -a -n 20 -t 100000Извличане на текста от BOOK.FB2, намиране на думите "ГЛАВА" и "СЪДЪРЖАНИЕ" с цел разделяне на текста на части и записване като файлове с имената "Книга 1.txt", "Книга 2.txt", и т.н.:

blb2txt -f "d:\Book\book.fb2" -v "d:\Text\" -p "Книга" -k "ГЛАВА" -k "СЪДЪРЖАНИЕ"Извличане на текста от BOOK.EPUB, намиране на "###" с цел разделяне на текста на части, премахване на "###" от текста и записване на всяка част като нов файл:

blb2txt -f "d:\Book\book.epub" -v "d:\Text\" -p "Книга" -r "###"Extract text from BOOK.FB2, split by a table of contents, save files and use chapter titles as file names. New text files must not be less than one kilobyte:

blb2txt -f "d:\Book\book.fb2" -v "d:\Text\" -p "%Number% - %Header%" -c -j 1024Получаване на текста от STDIN, премахване на излишните интервали, прекъсвания на редове и празните редове, записване на обновения текст в STDOUT:

blb2txt -i -o --remove-spaces --remove-linebreaks --replace-empty-linesКонфигурационен файл

Опциите за командния ред могат да бъдат съхранени в конфигурационен файл "blb2txt.cfg" в същата папка, в която е и програмата.

Пример за конфигурационен файл:

-f d:\Docs\*.rtf
-f d:\Books\*.epub
-f d:\Books\*.fb2
-v d:\Text
-b
-n 1
-t 25
-e utf8
-d d:\Dict\rules.bxd
--remove-spaces
--remove-linebreaks
--replace-empty-lines

Програмата може да използва комбинация от опции от конфигурационния файл и от командния ред.
Лиценз

You are free to use and distribute software for noncommercial purposes. For commercial use or distribution, you need to get permission from the copyright holder.