RSS
Дарение

Balabolka Конзолно приложение

Конзолното приложение се различава от настолното такова в това, че не притежава графичен потребителски интерфейс и работи само от командния ред. Това може да е от полза при необходимост за интегрирането на процеса за преобразуване на текст към реч в други приложения, например.

Balabolka (конзолно приложение)

Предимства на конзолното приложение:

  • Не се изисква инсталация.
  • Компактност.
  • Гъвкаво и лесно за използване.
  • Ниски системни изисквания.


Изтегляне на Balabolka (конзолно приложение)


Размер: KB
 
Версия:
 
Лиценз: Безплатен (Freeware)
 
Операционна система:
Команден ред

Конзолното приложение поддържа разнообразни параметри за командния ред с цел прочитане на текста на глас или за съхраняването му в аудио файл. Опциите за командния ред използват синтаксиса "balcon.exe [опции ...]", всички параметри трябва да бъдат разделени един от друг чрез интервал. Опциите могат да бъдат подреждани в произволен ред в командния ред, стига да са сдвоени със свързаните с тях параметри. Използвайте командата "balcon.exe -?" за да получите помощ за параметрите и синтаксиса на командния ред.


-l
Извежда на екрана списъка с наличните гласове.
-g
Извежда на екрана списъка с налични звукови устройства.
-f текстов_файл
Задава името на входния текстов файл.
-w звуков_файл
Задава името на изходния файл в WAV формат. Ако опцията е зададена, ще бъде създаден аудио файл. Иначе, текста ще бъде прочетен на глас.
-n име_на_гласа
Задава кой глас ще бъде използван (името на гласа е достатъчно). Ако опцията не е зададена, ще бъде използван гласа зададен по подразбиране в Windows.
-id целочислена_стойност
Задава регионалния идентификатор (Locale ID) за гласа. Регионалният идентификатор е езиковия код, зададен от Microsoft (например "1026" за "Български", "1033" за "Английски - САЩ"). Програмата ще избере първия глас със зададен регионален идентификатор от списъка с гласове. Ако тази настройка не е зададена, гласът зададен с настройката -n или гласът по подразбиране в Windows ще бъде използван.
-m
Извежда на екрана параметрите на гласа.
-b целочислена_стойност
Задава изходното звуково устройство според неговия индекс. Индексът на подразбиращото се звуково устройство е 0.
-r текст
Sets the audio output device by its name.
-c
За вход се използва текста от клипборда.
-t текст
За вход може да се използва текст от командния ред.
-i
За вход се използва текста от STDIN.
-o
SAPI 4: Не се използва.
SAPI 5 и Microsoft Speech Platform: Записва звуковите данни в STDOUT.
Ако е зададена тази опция, опцията -w бива игнорирана.
-s целочислена_стойност
SAPI 4: Задава скоростта в обхват от 0 до 100 (няма стойност по подразбиране).
SAPI 5 и Microsoft Speech Platform: Задава скоростта в обхват от -10 до 10 (по подразбиране е 0).
-p целочислена_стойност
SAPI 4: Задава височината на гласа в обхват от 0 до 100 (няма стойност по подразбиране).
SAPI 5 и Microsoft Speech Platform: Задава височината на гласа в обхват от -10 до 10 (по подразбиране е 0).
-v целочислена_стойност
SAPI 4: Не се използва.
SAPI 5 и Microsoft Speech Platform: Задава силата на звука в обхват от 0 до 100 (по подразбиране е 100).
-e целочислена_стойност
Задава дължината на паузите между изреченията (в милисекунди). По подразбиране е 0.
-a целочислена_стойност
Задава паузите между абзаците (в милисекунди). По подразбиране е 0.
-d име_на_файл
Използва се речник за корекция на произношението (*.BXD, *.REX или *.DIC). Командния ред може да съдържа повече от една опция -d.
-k
Прекратява процесите на други копия на приложението в паметта на компютъра.
-ka
Kills the active copy of the console application in the computer's memory.
-pr
Make pause or resume reading aloud by the active copy of the application. The action is the same as for the context menu item "Pause"/"Resume".
-q
Добавя приложението в опашка. Конзолното приложение ще изчака докато другите копия на приложението приключат с работата си.
-lrc
SAPI 4: Не се използва.
SAPI 5 и Microsoft Speech Platform: Създава LRC файл, ако параметрите -w или -o са зададени.
-srt
SAPI 4: Не се използва.
SAPI 5 и Microsoft Speech Platform: Създава SRT файл, ако параметрите -w или -o са зададени.
-vs име_на_файл
SAPI 4: Не се използва.
SAPI 5 и Microsoft Speech Platform: Задава името на изходния текстов файл с виземи, ако опцията -w е указана. Визема е формата на устата, която съответства на конкретен речеви звук. SAPI поддържа списъка от 21 виземи. Този списък е базиран на оригиналните виземи създадени от Disney. Приложението ще създаде аудио файла и след това ще го прочете на глас, за да получи виземите и техните времеви кодове.
-sub
SAPI 4: Не се използва.
SAPI 5 и Microsoft Speech Platform: Текстът ще бъде обработван като субтитри. Параметърът може да е полезен, когато са зададени параметрите -i или -c.
-tray
Показване на иконата на програмата в областта за уведомяване. Това ви позволява да следите напредъка на изпълняваната задача. Командата "Спри" в контекстното меню може да се използва за спиране на процеса.
-ln целочислена_стойност
Selects a line from the text file by using of a line number. The line numbering starts at "1". The interval of numbers can be used for selecting of more than one line (for example, "26-34"). Командния ред може да съдържа повече от една опция -ln.
-fr целочислена_стойност
SAPI 4: Не се използва.
SAPI 5 и Microsoft Speech Platform: sets the output audio sampling frequency in kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48). If the option is not specified, the default value of the selected voice will be used.
-bt целочислена_стойност
SAPI 4: Не се използва.
SAPI 5 и Microsoft Speech Platform: sets the output audio bit depth (8 или 16). If the option is not specified, the default value of the selected voice will be used.
-ch целочислена_стойност
SAPI 4: Не се използва.
SAPI 5 и Microsoft Speech Platform: sets the output audio channel mode (1 или 2). If the option is not specified, the default value of the selected voice will be used.
-? или -h
Извежда на екрана списъка с поддържаните опции за командния ред.
--encoding кодиране или -enc кодиране
Задава кодирането на входния текст ("ansi", "utf8" или "unicode"). Кодирането по подразбиране е "ansi".
--silence-begin целочислена_стойност или -sb целочислена_стойност
Задава времетраенето на тишината в началото на аудио файла (в милисекунди). По подразбиране е 0.
--silence-end целочислена_стойност или -se целочислена_стойност
Задава времетраенето на тишината в края на аудио файла (в милисекунди). По подразбиране е 0.
--lrc-length целочислена_стойност
Задава максималната дължина на редовете в LRC файла (в брой знаци).
--lrc-fname име_на_файл
Задава името на LRC файла. Параметърът би бил полезен, когато е зададен параметъра -o.
--lrc-enc кодиране
Задава кодирането на LRC файла ("ansi", "utf8" или "unicode"). Кодирането по подразбиране е "ansi".
--lrc-offset целочислена_стойност
Задава времевото отместване за LRC файла (в милисекунди).
--lrc-artist текст
Задава ID тага за LRC файла: изпълнител.
--lrc-album текст
Задава ID тага за LRC файла: албум.
--lrc-title текст
Задава ID тага за LRC файла: заглавие.
--lrc-author текст
Задава ID тага за LRC файла: автор.
--lrc-creator текст
Задава ID тага за LRC файла: създател на LRC файла.
--srt-length целочислена_стойност
Задава максималната дължина на редовете в SRT файла (в брой знаци).
--srt-fname име_на_файл
Задава името на SRT файла. Параметърът би бил полезен, когато е зададен параметъра -o.
--srt-enc кодиране
Задава кодирането на SRT файла ("ansi", "utf8" или "unicode"). Кодирането по подразбиране е "ansi".
--raw
SAPI 4: Не се използва.
SAPI 5 и Microsoft Speech Platform: Изходният аудио файл е в суров PCM формат; аудио данните не съдържат WAV заглавката. Този параметър се използва в комбинация с параметъра -o.
--ignore-length или -il
SAPI 4: Не се използва.
SAPI 5 и Microsoft Speech Platform: Пропуска определената дължина от данни в WAV заглавката. Този параметър се използва в комбинация с параметъра -o.
--sub-format текст
Задава формата на субтитрите ("srt", "ssa", "ass" или "smi"). Ако параметърът не е зададен, форматът ще бъде определен чрез файловото разширение.
--sub-fit или -sf
Автоматично увеличава скоростта, за да съвпадне с времевите интервали на субтитрите (когато програмата конвертира субтитри в аудио файл).
--sub-max целочислена_стойност или -sm целочислена_стойност
Задава максималната скорост на речта в обхвата от -10 до 10 (когато програмата конвертира субтитри в аудио файл).
--delete-file или -df
Премахва текстовия файл, когато задачата бъде завършена. Този параметър се използва в комбинация с параметъра -f.
--ignore-comments или -ic
Ignore comments in text. Single-line comments start with // and continue until the end of the line. Multiline comments start with /* and end with */.Примери за команден ред

Създаване на файл с име VOICE.TXT, съдържащ списък с инсталираните гласове:

balcon -l > voice.txtПреглед на характеристиките на гласа Microsoft Anna:

balcon -n "Microsoft Anna" -mКонвертиране на текста от BOOK.TXT в реч и записване като BOOK.WAV:

balcon -f "d:\Text\book.txt" -w "d:\Sound\book.wav" -n "Emma"Получаване на текста от клипборда, прилагане на правила за корекция на произношението и прочитане на глас:

balcon -n "Callie" -c -d "d:\rex\rules.rex" -d "d:\dic\rules.dic"Прочитане на глас на текст от командния ред с указани скорост и сила на звука:

balcon -n "Irina" -t "Текстът ще бъде прочетен бавно." -s -5 -v 70Прекратяване на процесите на други копия на приложението в паметта на компютъра:

balcon -kКонвертиране на текст от STDIN в реч, записване като BOOK.WAV и създаване на BOOK.LRC:

balcon -w "d:\book.wav" -i -lrc --lrc-length 80 --lrc-title "The Lord of the Rings"Конвертиране на субтитри във FILM.WAV:

balcon -f "d:\Text\film.srt" -w "d:\Sound\film.wav" -n "Laura" --sub-fit --sub-max 2Пример за използване в комбинация с LAME.EXE:

balcon -f d:\book.txt -n Irina -o --raw | lame -r -s 22.05 -m m -h - d:\book.mp3Пример за използване в комбинация с OGGENC2.EXE:

balcon -f d:\book.txt -n Irina -o -il | oggenc2 --ignorelength - -o d:\book.oggПример за използване в комбинация с WMAENCODE.EXE:

balcon -f d:\book.txt -n Irina -o -il | wmaencode - d:\book.wma --ignorelengthКонфигурационен файл

Опциите за командния ред може да бъдат съхранени в конфигурационен файл с име "balcon.cfg" в същата папка, в която е и конзолното приложение.

Пример за конфигурационен файл:

-f d:\Text\book.txt
-w d:\Sound\book.wav
-n Microsoft Anna
-s 2
-p -1
-v 95
-e 300
-d d:\Dict\rules.bxd
-lrc
--lrc-length 75
--lrc-enc utf8
--lrc-offset 300

Програмата може да използва комбинация от опции от конфигурационния файл и от командния ред.
Лиценз

You are free to use and distribute software for noncommercial purposes. For commercial use or distribution, you need to get permission from the copyright holder.